Udostępnianie gminnej infrastruktury. Czynność pozorna w VAT?

Orzecznictwo

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawia wydawania Gminom interpretacji w sprawie odliczania VAT...

19-09-2019

Czytaj więcej

Rów melioracyjny elementem systemu kanalizacyjnego?

Orzecznictwo

Rów melioracyjny stanowi elementem otwartego systemu kanalizacji deszczowej - uznaje Wojewódzki Sąd...

11-09-2019

Czytaj więcej

Wcinka wyłącznie na koszt przedsiębiorstwa

Orzecznictwo

Wcinka składająca się z nawiertki i trójnika stanowi element sieci, gdyż bez...

19-08-2019

Czytaj więcej

Opłata za zmniejszenie retencji dla każdej nieruchomości

Orzecznictwo

Zastosowanie przepisów nakładających daniny publiczne do zdarzeń mających miejsce przed wejściem w...

24-07-2019

Czytaj więcej

NSA: istotna ocena charakteru terminu na weryfikację taryf

Orzecznictwo

Naczelny Sąd Administracyjny dostrzegł wątpliwości pojawiające się w praktyce poszczególnych Regionalnych Zarządów...

03-07-2019

Czytaj więcej

WSA: wskazania wodomierzy mogą służyć przy ustalaniu opłat za…

Orzecznictwo

Do pomiarów ilości pobranych wód nie powinny być stosowane wodomierze – takie...

22-05-2019

Czytaj więcej

SN: zła wiara mimo zgody właściciela nieruchomości?

Orzecznictwo

Choć mogłoby się wydawać, że bogate orzecznictwo sądowe wyczerpało sporo obszarów problemowych...

20-05-2019

Czytaj więcej

Sądy o elementach regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Orzecznictwo

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z...

05-04-2019

Czytaj więcej

Pierwsza administracyjna kara pieniężna za naruszenie RODO

Orzecznictwo

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył pierwszą administracyjną karę pieniężna za naruszenie...

28-03-2019

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego dot. odpłatnego przejmowania urządzeń przesyłowych już…

Orzecznictwo

Prawdopodobnie już niebawem Sąd Najwyższy rozstrzygnie, który podmiot jest zobowiązany do odpłatnego...

25-02-2019

Czytaj więcej

Sądy administracyjne potwierdzają kryteria rozróżnienia taryfowych grup odbiorców

Orzecznictwo

Pomimo tego, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w większości przypadków posiadają zatwierdzone taryfy dla...

08-02-2019

Czytaj więcej

Nowa odsłona sporu o przyłącza?

Orzecznictwo

Zdaniem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wybudowanie przez odbiorcę usług na własny...

10-01-2019

Czytaj więcej

W jaki sposób kwestionować decyzję w sprawie nieuiszczonej opłaty…

Orzecznictwo

Opłata za usługi wodne nieuiszczona w terminie jest zaległością podatkową, o czym...

03-01-2019

Czytaj więcej

Obowiązek stosowania przyrządów pomiarowych od 2021 r.

Orzecznictwo

Obowiązek stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej przy ustalaniu opłat za...

14-12-2018

Czytaj więcej

Kolejne wyroki w sprawie przyłączy korzystne dla branży

Orzecznictwo

Jak informowaliśmy niedawno w artykule pt. "Definicja przyłączy - sądy aprobują interpretację...

10-12-2018

Czytaj więcej

Definicja przyłączy - sądy aprobują interpretację Sądu Najwyższego

Orzecznictwo

Z wokandy nie znikają dalej spory związane z określeniem granic przestrzennych przyłączy...

03-12-2018

Czytaj więcej

Ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne i jej reklamacja…

Orzecznictwo

Jedna z wątpliwości pojawiających się na gruncie stosowania przepisów nowego Prawa wodnego...

30-11-2018

Czytaj więcej

Sądy rozstrzygają o opłatach za usługi wodne związanych z…

Orzecznictwo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zakwestionował stosowanie przez Wody Polskie analogii w...

26-11-2018

Czytaj więcej

Wodomierze niewłaściwe do pomiarów pobieranej wody?

Orzecznictwo

Do pomiarów ilości pobranych wód powierzchniowych lub podziemnych nie powinny być stosowane...

19-11-2018

Czytaj więcej

Sądy rozstrzygają o opłatach za wody opadowe lub roztopowe

Orzecznictwo

Mimo wielu wątpliwości wynikających z brzmienia przepisów Prawa wodnego, organy starają się...

08-11-2018

Czytaj więcej

Termin na uchwalenie wieloletniego planu terminem zawitym?

Orzecznictwo

W ostatnim czasie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. wydał niezwykle istotny...

16-10-2018

Czytaj więcej

Wpięcie do sieci na koszt odbiorcy usług – SOKiK…

Orzecznictwo

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ciągle spierają się z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów...

14-09-2018

Czytaj więcej

Definicja przyłączy - czy aby na pewno niesporna?

Orzecznictwo

Nieco ponad rok temu Sąd Najwyższy podjął jedną z istotniejszy dla branży...

29-08-2018

Czytaj więcej

Sądy kwestionują sposób ustalenia opłat stałych przez Wody Polskie

Orzecznictwo

Z uwagi na skargi składane do sądów administracyjnych od decyzji Wód Polskich...

09-08-2018

Czytaj więcej

Uzasadnienie odmowy zatwierdzenia taryf w ocenie NSA

Orzecznictwo

W dniu 10 kwietnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o...

08-06-2018

Czytaj więcej

Służebność gruntowa z mocy prawa zanegowana przez Sąd Najwyższy

Orzecznictwo

W dniu 5 czerwca 2018 r. Sąd Najwyższy podjał w sprawie o...

05-06-2018

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy zamyka spór w sprawie przyłączy

Orzecznictwo

W dniu 22 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn...

22-06-2017

Czytaj więcej