Pomimo tego, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w większości przypadków posiadają zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków, niemniej jednak istotnym problem związanym z konstruowaniem taryf było zastosowanie prawidłowych kryteriów służących do rozróżnienia taryfowych grup odbiorców.

Powyższa kwestia jest o tyle istotne, że wiele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych rozważa złożenie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Tym samym prawidłowe wyodrębnienie taryfowych grup odbiorców ponownie staje się istotne.

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnych przy konstruowaniu taryf posiadały wątpliwości w jaki sposób należy prawidłowo rozróżnić taryfowe grupy odbiorców. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt: I GSK 735/18 opowiedział się za stanowiskiem prezentowanym przez Kancelarię przy rozróżnianiu taryfowych grup odbiorców. NSA rozpatrując sprawę dotyczącą podjęcia uchwały przez radę gminy w przedmiocie przyznania dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców wskazał na kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy wyodrębnianiu takiej grupy:

Zgodnie z tym przepisem [art. 2 pkt 13 u.z.z.w. – przypisek własny] taryfowa grupa odbiorców usług – to grupa odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Jest bezsporne, że stawki opłat przewidziane w taryfie powinny odzwierciedlać różnice w ponoszonych kosztach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanych ścieków – w stosunku do tak zdefiniowanych poszczególnych taryfowych grup odbiorców. Przepis ten wprowadza trzy kryteria rozróżniania taryfowych grup odbiorców: charakterystyka zużycia wody lub odprowadzania ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, sposobu rozliczeń za świadczone usługi.”.

Naczelny Sąd Administracyjny w przytoczonym wyroku potwierdził prawidłowość stosowania kryteriów wyróżniających taryfowe grupy odbiorców w postaci charakterystyki zużycia wody lub odprowadzania ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków czy też sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

Zastosowanie się do przytoczonych podstaw wyodrębnienia taryfowych grup odbiorców pozwoli na prawidłowe skonstruowanie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Konstruując taryfę należy pamiętać o powyższych kryteriach, które pozwolą zredukować prawdopodobieństwo zakwestionowania przez organ regulacyjny dokonanego ustalenia taryfowych grup odbiorców.

Ostatnie wpisy

Firmy wod-kan w sferze gospodarki odpadami

Aktualności

Część przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych prowadzi albo zamierza rozpocząć prowadzenie działalności w sferze odbioru...

17-10-2019

Czytaj więcej

Beneficjent rzeczywisty w spółce gminnej?

Aktualności

Ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa...

14-10-2019

Czytaj więcej

Ustalenie opłaty z określeniem elementów systemu kanalizacyjnego

Orzecznictwo

Czy decyzja ustalająca opłatę stałą za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powinna...

10-10-2019

Czytaj więcej