Czy decyzja ustalająca opłatę stałą za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powinna określać konkretne elementy systemu kanalizacji deszczowej przy pomocy, których realizowana jest usługa wodna?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w dniu 20 sierpnia 2019 r. wydał orzeczenie, w którym wskazał, że na organie administracji ciąży obowiązek wskazania konkretnych elementów systemu służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych przy pomocy, których realizowana jest usługa wodna (sygn. akt: II SA/Łd 468/19).

Powyższy wyrok został wydany na kanwie skargi zarządcy drogi, któremu organ wymierzył opłatę stałą za usługę wodną w postaci odprowadzania do wód lub urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych. Zarządca drogi kwestionując zasadność ustalenia opłaty za usługę wodną wskazał, że wody opadowe lub roztopowe ujmowane z powierzchni drogi nie są ujmowane w system zamkniętej lub otwartej kanalizacji deszczowej.
Organ rozpatrując reklamację zarządcy drogi nie podzielił stanowiska zaprezentowanego w reklamacji i wskazał, że:

„Wody opadowe i roztopowe pochodzące z odwadnianego odcinka drogi krajowej nr [...] odpływają do rowów przydrożnych jako rowów trawiastych powiązanych przepustami z odbiornikami wody.”

Na skutek wniesionej skargi WSA w Łodzi stwierdziło:

„W ocenie Sądu organ winien wskazać, że w jaki sposób jest faktycznie realizowane pozwolenie wodnoprawne, a systemy zbierania i odprowadzania wód opadowych to obiekty istniejące i eksploatowane. Tymczasem organ definiując w zaskarżonej decyzji otwarte i zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, nie odniósł się do zastanego stanu faktycznego i nie wykazał, za pomocą jakich konkretnie elementów systemów odprowadzane są wody opadowe i roztopowe na danym odcinku.”.

Zaprezentowane orzeczenie odnosi się do kwestii związanej z elementem decyzji ustalającej wysokość opłaty stałej za usługę wodną w postaci odprowadzania do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych. WSA w Łodzi słusznie wskazał, że w decyzji ustalającej powyższą opłatę winno znaleźć się dokładne określenie elementów otwartego lub zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych albo zamkniętego systemu kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta przy pomocy, których dochodzi do faktycznej realizacji usługi wodnej. Brak powyższego elementu należy uznać jako nieprawidłowość, która może stanowić podstawę do uchylenia wydanej decyzji.

Ostatnie wpisy

Firmy wod-kan w sferze gospodarki odpadami

Aktualności

Część przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych prowadzi albo zamierza rozpocząć prowadzenie działalności w sferze odbioru...

17-10-2019

Czytaj więcej

Beneficjent rzeczywisty w spółce gminnej?

Aktualności

Ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa...

14-10-2019

Czytaj więcej

Ustalenie opłaty z określeniem elementów systemu kanalizacyjnego

Orzecznictwo

Czy decyzja ustalająca opłatę stałą za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powinna...

10-10-2019

Czytaj więcej