Przewidziany w obowiązującym porządku prawnym szczególny, regulowany sposób kalkulacji cen i stawek opłat za usługi wodociągowe i kanalizacyjne, a także wprowadzenie administracyjnej kontroli prawidłowości dokonywania tej kalkulacji służy realizacji dwóch celów. Z jednej strony jest wyrazem dbałości ustawodawcy o zapewnienie powszechnej dostępności przedmiotowych usług, czego gwarancję powinno dać utrzymywanie cen i stawek opłat na społecznie akceptowalnym poziomie. Z drugiej zaś strony przedmiotowe regulacje powinny zapewniać właściwą jakość i ciągłość świadczenia przedmiotowych usług, do czego w założeniu ma się przyczynić nakaz uwzględniania w niezbędnych przychodach przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i przygotowywanych przez nie taryfach wszelkich celowych kosztów działalności.

(...)

Studia Prawa Publicznego Nr 1(5) / 2014 r.

Ostatnie wpisy

Zmiany w zakresie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub…

Aktualności

W ostatnim czasie wprowadzono szereg nowych rozwiązań prawnych w zakresie zasad prowadzenia...

20-09-2019

Czytaj więcej

Udostępnianie gminnej infrastruktury. Czynność pozorna w VAT?

Orzecznictwo

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawia wydawania Gminom interpretacji w sprawie odliczania VAT...

19-09-2019

Czytaj więcej

Zmiana wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Aktualności

W dniu 9 września 2019 r. został ogłoszony Komunikat Ministra Inwestycji i...

13-09-2019

Czytaj więcej