Obowiązek stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej przy ustalaniu opłat za usługi wodne wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. W konsekwencji, wobec podmiotu nieprowadzącego obecnie za pomocą takich przyrządów pomiarów nie może być stosowany § 5 ust. 6 rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne - stwierdził WSA w Olsztynie.

W ostatnim czasie, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne spotkały się z praktyką Wód Polskich, które na potrzeby ustalenia wysokości opłaty zmiennej za pobór wód, przyjmowały proces uzdatniania wód, któremu przypisano najwyższą wartość spośród procesów stosowanych przez dane przedsiębiorstwo.

Organy powołując się na § 5 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, wskazywały, że przedsiębiorstwa nie prowadzą pomiaru za pomocą przyrządów spełniających wymagania prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, a zatem przyjęcie najwyższy wartości jest uzasadnione.

Z takim stanowiskiem nie zgadzają się przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i skarżą ostateczne decyzję do sądów administracyjnych. W dniu 13 listopada 2018 r. jedną z takich skarg rozstrzygnął WSA w Olsztynie (sygn. akt II SA/Ol 696/18).

Sąd ten przyznał rację skarżącemu i uchylił kwestionowaną decyzję. Uznał, że obowiązek stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej przy ustalaniu opłat za usługi wodne wejdzie w życie w terminie wynikającym z art. 552 ust. 1 Prawa wodnego.

W konsekwencji, wobec podmiotu nieprowadzącego obecnie za pomocą takich przyrządów pomiarów, nie może być stosowany § 5 ust. 6 rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

W uzasadnieniu przywołanego wyroku czytamy, że:

„…nie sposób przyjąć, że ustawodawca, z jednej strony przedłużając termin na wprowadzenie wymogu stosowania urządzeń pomiarowych i zobowiązując do wyposażenia w te urządzenia Wody Polskie, z drugiej strony nakazałby stosowanie w okresie przejściowym maksymalnych stawek za pobór tych wód. Świadczyłoby to o braku racjonalności ustawodawcy, a założyć należy jego racjonalność. Oznaczałoby to też sprzeczność postanowień rozporządzenia z postanowieniami ustawy. W takim zaś przypadku rozstrzyga akt wyższego rzędu.”

Rozstrzygnięcie WSA w Olsztynie jest pokłosiem poglądu Wód Polskich, o którym informowaliśmy już w artykule pt. „Wodomierze niewłaściwe do pomiarów pobieranej wody?”. Jak się wydaje, niestety w analizowanym wyroku Sąd nie pochylił się szczegółowo nad problematyką stosowania wodomierzy przy ustalaniu opłat za usługi wodne.

Komentowane orzeczenie jest nieprawomocne.

Ostatnie wpisy

Przełomowy wyrok w sprawie celów poboru wody?

Orzecznictwo

Od początku obowiązywania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo...

15-11-2019

Czytaj więcej

Pierwsza gmina ukarana za niestosowanie przepisów RODO

Orzecznictwo

Pierwsza kara finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego za naruszenie rozporządzenia ogólnego o...

12-11-2019

Czytaj więcej

Wydawanie warunków technicznych - nowelizacja przyjęta przez Rząd

Aktualności

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw...

07-11-2019

Czytaj więcej